Openbare besluitenlijst College van B&W

2.O
Z/19/325890 Raadsvoorstel voor het nemen van een coördinatiebesluit Rhederlaag
Besluit
Conform voorstel:

 1. De gemeenteraad voor te stellen om voor het bestemmingsplan en enkele vergunningen in het gebied Rhederlaag de gemeentelijke coördinatie van toepassing te verklaren ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening.
  Toelichting
  De gemeenteraad voor te stellen om voor het bestemmingsplan en enkele vergunningen in het gebied Rhederlaag de gemeentelijke coördinatie van toepassing te verklaren ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening.
  3.O
  Z/18/300526 Beantwoording zienswijzen op de ontwerpvergunning voor de uitbreiding van het aantal camperplaatsen voor het perceel Muggenwaard 16 te Lathum
  Besluit
  Conform voorstel:
 2. in te stemmen met bijgaande reactienota en deze vast te stellen;
 3. de omgevingsvergunning te verlenen.
  Toelichting
  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de uitbreiding van camperplaatsen bij Jachthaven ’t Eiland aan De Muggenwaard 16 in Lathum. Tegen de ontwerpvergunning zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om de vergunning niet te verlenen.
  6.O
  Z/18/314715 Beschikbaarstelling kredieten t.b.v. het programma 2019 onderwijshuisvesting
  Besluit
  Conform voorstel:
 4. voor te stellen om de kredieten t.b.v. het programma 2019 voor onderwijshuisvesting beschikbaar te stellen ter grootte van een bedrag van € 4.690.000,00.
  Toelichting
  In het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) van de gemeente met de schoolbesturen is overeenstemming bereikt over de huisvestingsaanvragen voor 2019. De raad wordt voorgesteld om het benodigde krediet voor het programma 2019 voor onderwijshuisvesting beschikbaar te stellen.
  9.O
  Z/19/324417 Zienswijze Ruimtelijke Uitwerking Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
  Besluit
  Conform voorstel:
 5. In te stemmen met bijgevoegde concept zienswijze op de Ruimtelijke Uitwerking van het RPW;
 6. De zienswijze gezamenlijk met de gemeenten Westervoort, Duiven en Montferland indienen, waarbij Duiven penvoerder is;
 7. De raad hierover te informeren via bijgaande RIB.
  Toelichting
  Op 6 februari 2018 heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) vastgesteld. Dit kader is nu uitgewerkt in de Ruimtelijke uitwerking, waarin op kavelniveau wordt aangegeven waar deprogrammering plaats moet vinden per 1 januari 2021. Gemeente Zevenaar heeft niet ingestemd met het RPW en dient nu samen met Westervoort, Duiven en Montferland een zienswijze in tegen de Ruimtelijke Uitwerking.
maart 14, 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *